Guide To Medieval and Renaissance Manuscripts in the Huntington Library


HM 1140

View all images for this manuscript

DEVOTIONS, in Dutch
Northwestern Netherlands, s. XVex
1. ff. 1v-13: Full calendar, one month across each opening, in red and black, including the following feasts in red: Pontianus (14 January), Servatius (13 May), Boniface (5 June), Odulph (12 June), Lebuin (25 June), Gereon (17 August), Lambert (17 September), Remigius and Bavo (1 October), Victor and Gereon (10 October), Willibrord (7 November); each month with concluding note on the number and length of days in that month; f. 13v, ruled, but blank. 2. ff. 14-25v [f. 14, blank]: Short hours of the Holy Cross in the Dutch version of Geert Grote; see van Wijk, 87-91. 3. ff. 26-55 [f. 26, blank]: Devotions on the Passion for the canonical hours: Hier beghinnen deuote oefeningen vander passien ons liefs heren ihesu cristi ende is seer vorderlic die te setten is voor alle ander oefeninghen ende ghebeden behaluen een verbindinghe der ghetiden daermen toe verbonden is vanden rechte der heiliger kerken, Die grote biscop albertus seit, een simpel ghedacht vander passien ons liefs heren ihesu cristi is oorbaerliker daghelix gheoefent dan of een lase alle daghe een helen souter een iaer lanc…[f. 27v:] Te mettentijt, O clementissime, O alre goedertierenste ende soetste heer ihesu criste doe du dijn leuen vloeyndet hadste naden lichhaem in die wtterste ende ellendichste armoede ende pijnlicheit…Daer so moet hi ons leiden die voor ons ghestoruen is. Amen. 4. ff. 55-62v: Prayers to the Cross, of the Seven Last Words, of the Seven Sorrows of the Virgin: Hier begint een goede segheninghe, Cruus cristi si mit mi + Cruus cristi wese mijn toeuerlaet + Cruus cristi is een gewaer heyl +…; [f. 55v:] Dit sijn die seuen woerden die onse lieue heer ihesus cristus sprac hanghende inden cruce, ende het is redelic ende seer oerbaerlic datse een yghelick mensche gedenct eens daghes, oracio, Heer ihesu criste leuende gods soon die inder lester tijt uwes leuens hanghende anden cruce spraecste seuen woorden…Dat eerste woert, Heer ihesu criste want ghi spraect, vader vergheuet den genen die mi naghelen anden cruce…; [f. 58:] Hier beghinnen seuen ghetiden vanden medeliden onser lieuer vrouwen mit ihesum haren lieuen soon in sinen heylighen liden. Te metten tijt. O maria, O maria alre salichste maghet ic bidde di door dat minnentlike liden dijns moederliken herten dat ghi leet te metten tijt doe du vernaems dat dijn ghebenedide enighe soon geuanghen ende ghebonden was…haer dan veruroechden mach inder ewicheit mitti ende mit dinen lieuen kinde. Amen. 5. ff. 63-81v [f. 63, blank]: Mass of St. Gregory, prayers for the rosary: Sinte gregorius ende ander paeusen hebben ghegheuen alle den ghenen die mit berou haerre sonden lesen seuen pater noster ende vii Aue maria mit desen ghebeden voer die wapen ons heren mit gheboghen knien xlvim ende xii iaer, ende xxiiii daghen oflaets, pater noster Aue maria gracia, O heer ihesu christe ic aenbede di hanghende inden cruce ende een doornen croon draghende op dijn hooft…; [f. 65:] Dit is een exempel van die doornen croon, Het was een ioncfrou die leefde nader werlt, ende si hadde alte deuoten dienstmaghet die haer dicwijl plach wat goets te seggen…; [f. 67:] Hier beghint die doornen croon ons heren, Die die doornen croon onses liefs heren lesen wil, die sel alle souen daghe lesen lxxvii pater noster ende aue maria, ende men selse lesen op die knien sonder spreken…O heer ihesu criste verlosser der werlt ghi die v veroetmoedicht hebt ende daelde wtten scoot uwes hemelschen vaders…; [f. 72:] Hier beghint onser vrouwen cranskijn ende men selse eerst groeten mit groter waerdicheit sprekende dit ghebet, Ghewaerdighe heilige maghet dat ic di ghebenedie ende die vruchte dijns lichaems louen mach…ende bouen allen choeren der enghelen ewelick verheuen. Amen. [f. 80r-v, ruled, but blank] 6. ff. 81-110v: Meditations for the rosary, with a miniature before each Ave Maria and each Pater Noster]: Hier beghint onser lieuer wrouwen crencskijn dat ghemaect heuet die gloriose doerluchtige doctoor ende honichuloeyende barnaerdus abt van clarendael, God gruet v maria vol gracien die heer is mitti…Wien du alre suuerste maghet ouermits die bootscap des enghels vanden heilighen gheest wonderliken onttincste. Alleluya Ave Maria…dat honderdusent werf ghedubbeleert mit een bondeken van roden rosen offer ic v op tot uwen loue Amen. 7. ff. 111-121v: Suffrages of Jerome, one’s guardian angel, Michael Archangel, John the Baptist, John the Evangelist, Peter and Paul, Cornelius, Martin, Anne, Catherine of Alexandria, Barbara, Agnes, All Saints; ff. 120-121v, ruled, but blank. 8. ff. 122-138v: [f. 122, blank] Penitential psalms and litany in the version of Geert Grote; see van Wijk, 139-54; included in the litany are Pontianus, Lambert, Boniface and Gereon among the martyrs; Willibrord, Giles, Lebuin, Radbodus, Servatius and Odulph among the confessors; Walburga, Gertrude and Ursula among the virgins. 9. ff. 139-144v: [f. 139, blank] Suffrages of Erasmus (with indulgence) and Christopher; f. 143v, prayer to Anne: Dit sijn drie pater nosteren van sinte anna der waerder moeder, dimen leest voor een sonderlinghe saec ende sonderlinghe des dinxdages Pater noster. Ave maria gracia, O ghebenedide ende waerde vrouwe ende moeder sinte anna dit eerste pater noster offer ic di op in die eer der groter vruechden…van v gheoffert wort inden tempel god tot enen waerdighe offerhande. Amen. 10. ff. 144v-147v: Four prayers with indulgences: Dit sijn xv Ave marien daermen mede vercrijcht oflaet van allen sonden, ende men macht oec winnen voor sielen inden vageuier, Lof eer ende waerdige dancbaerheit si v O waerdighe heilighe drieuoudicheit ende der menscheit cristi dijns soons…; [f. 146v:] Sixtus die paeus gaf inder vreu sijns doots alle den ghenen die dort ghebedekijn lesen mit beron van sinen sonden xlm iaer oflaet, O lieve heer ihesu criste als u strenghe oerdel…[f. 147:] Dit nauolghende ghebet staet tot romen tot sinte ians te latranen gheregistert ende daer staet toe lxxxm iaer oflaet, O heer ihesu criste leuende godes soon ic bidde di dat du door dier minnen dier blijsscap die dijn gheminde moeder hadde als ghi haer openbaerde in die alre salichste nacht van paesschen…; [f. 147v:] Sixtus die paeus heeft ghegheuen alle den ghenen die dese oratie deuotelic segghen xim iaer oflaets van allen sonden elke reyse, Ave maria, Weest ghegruet alre heilichste maria moeder gods, coninghinne des hemels, poorte des paradijs…ende bidde voor mijn sonden. Amen. 11. ff. 147v-154v: Prayers for Mass: Dit selstu lesen also dicwijl alstu wiwater neemste dat die sonden ofdwaet, Alhier ontfae ic dat heilighe wi water voor alle mijn sondelike saken…; Alstu inder kercken coomste…, Ic dancke di lieue heer ihesu christe dattu mi so edelen creatuer ghescepen hebste…; Alsmen confiteor leest, Beliet den heer want hi goet is, want in ewicheit is sijn ontfermherticheit…; [f. 150v:] Alsmen die misse beg., Inder teghenwoerdicheit dijns heilighen lichaems ende bloets ghenadige ende ontfermhertighe god huden ende tot allen tiden beuel ic v mijn siel…; [f. 153:] Alsmen sanctus singet, Ic bidde di minnentlike heer ihesu criste omder hogher minnen wil daerstu dat menschelike gheslachte mede mindeste doestu hemelsche coninc hingheste anden cruce…; [f. 154:] Dit selstu lesen nader eleuatien…, God gruet v alre scoonste, alre reynste, alre edelste, alre salichste moeder minnentlike maghet maria…; [f. 154v:] Hier selstu staen op dine knien ende mit gheuouden handen int eynde vander missen seggende aldus, Sich in mi onsalich mensche o onghemeten goedertierenheit, o openbaer ontfermherticheit…ouermits die menichuodicheit dijnre grondeloser ontfermherticheit Amen. 12. ff. 155-164: Prayers for the week: Hier beghint een goede oefeninge of ghedenckenisse daer hem een mensche daghelix mede becommeren mach, Dauid die propheet seit inden souter, Die heer sel spreken vrede den ghenen die hem totter herten keren…dat een mensche alte veel meer verdient dan of hi altoes die graci derr tranen ende der deuocien hadde tot sinen wille. [ff. 164v-166v, ruled, but blank] Parchment, ff. ii (modern parchment) + iii (contemporary parchment) + 166 + i (contemporary parchment) + ii (modern parchment); 168 × 113 (90 × 59) mm. Collation beginning with the first contemporary flyleaf: 1-28 38(+1, f. 14) 48(+4, f. 26; + 6, f. 28; + 10, f. 32) 58(+2, f. 35; +5, f. 38; +10, f. 43) 68(+4, f. 48; +6, f. 50) 78 88(+1, f. 63) 98(+ a leaf in the second half) 10-118 128(+6, f. 102) 136(2 central “bifolia” composed of singletons) 1410 158(+1, f. 122; -9, cancelled by scribe) 168 178(+2, f. 139; +5, f. 142; +11, f. 148) 188 196 204. Evidence of quire signatures as letters of the alphabet in red ink in the lower margin of the first leaf recto, beginning with “a” on f. i (thus including the calendar); quire and leaf signatures in brown ink as letters and roman numerals, apparently through each entire gathering, i-viii, but excluding the added illuminated leaves. In quire 14, leaf signatures as arabic numerals. 19 long lines, ruled in ink with single bounding lines. Written in gothic book hands by 3 scribes: i, ff. 1-79v, 123-164; ii, ff. 81-111v (quires 10-13, except for occasional leaves in a more formal script: ff. 81r-v, 102r-v, 109r-v); iii, ff. 112-119v (quire 14). Eighty-two miniatures by several artists corresponding generally to the divisions in scribal hands. With scribe i, 14 full page miniatures on inserted singletons, blank on the recto and oftenn interrupting the text. With scribe ii, the rosary, 55 (+ 1 miniature for the Jerome suffrage to fill out the quire) integral miniatures by a second main artist, above 3 to 5 lines of text. With scribe iii, 12 10-line miniatures by a third main artist for the suffrages in quire 14. The full page miniatures associated with scribe i, on inserted singletons and not part of the original plan of decoration, have 2 possible border styles: the first with a narrow gold band around both miniature and border, and with a wide border of strewn flowers, insects and birds set against a dense gold ground; in the second style, the narrow gold band surrounds only the miniature, the border itself is narrower and the ground of the border is a thin gold wash; the illumination are: f. 14v, with the first style of border, although here on natural parchment ground, Crucifixion with Mary and John; f. 26v, with the first style of border including a Pelican in her Piety, Agony in the Garden; f. 28v, with the second style of border, Betrayal with Peter about to cut off Malchus’ ear; f. 32v, with the second style of border, Christ before Pilate; f. 35v, with the first style of border, Scourging at the pillar (by a different artist?); f. 38v, with the second style of border, Mocking of Christ, with the Crown of Thorns; f. 43v, with the second style of border, Crucifixion with Mary and John on Christ’s right, Mary Magdalene at the foot of the Cross, and the soldiers on Christ’s left; f. 48v, with the first style of border, Deposition from the Cross; f. 50v, with the second style of border, Entombment; f. 63v, with the double gold bands of the first style of border but as grey walls with niches from which various people watch the main scene, St. Gregory’s Mass; f. 122v, with the second style of border, David in prayer; f. 139v, with the second style of border, the martyrdom of Erasmus; f. 142v, with the second style of border, Christopher crossing the river with the Christ Child on his shoulders; f. 148, the Virgin, ¾ length, holding the Child, on a crescent. Major initials in this section, 8- or 6-line gold initials on patterned blue or maroon grounds with infilling of the other color (ff. 15, 29, 64, 143) or as branchy gold acanthus stems on a shaded pink ground (f. 123). Secondary initials, 6- to 3-line, usually blue (but red on ff. 55, 59, 60, 132, 155v, 158, 160) with void design on the letter itself and with good quality penwork flourishing of the other color, touched in green; 2- and 1-line initials alternating plain red and blue; some initials within the text touched in red; rubrics throughout. In the rosary (art. 6), copied by scribe ii, is a similar, but not identical, combination of rosary text and iconographic sequence as in the Latin Rosarium Beatae Mariae Virginis, printed by Gerard Leeu (?) in Antwerp, 1489 (Hain 13968) as noticed by S. Hindman and J. D. Farquhar, Pen to Press: Illustrated Manuscripts and Printed Books in the First Century of Printing (University of Maryland Art Department Gallery, 15 September-23 October 1977) pp. 120-21 and figs. 45, 46 of the Rosarium and fig. 47 of HM 1140, ff. 103v-104. Another related text and analogous miniature style (but not border style) is found in London, Brit. Lib., Add. 15525,1 reproduced in A. W. Byvanck, La Miniature Hollandaise (The Hague 1925) pp. 57-58 n. 130 and pl. 196, figs. 94, 95; here, borders of strewn flowers, birds and insects against an orange-tinged yellow ground, with both miniature and border outlined in red; on the 3 leaves in this section copied by a different scribe (ff. 81r-v, 102r-v, 109r-v), slightly wider borders with a gold wash ground and a narrow gold frame around miniatures executed by a different artist; interventions by this scribe and artist seem to coincide with differences in the iconographic series between HM 1140 and the printed Rosarium. The illustrations are: f. 81, rosary with the 4 Wounds of the hands and feet around the perimeter and the Sacred Heart in the center; f. 81v, rosary with the Five Wounds, positioned differently (this and the preceding miniature by a different artist); f. 82, Annunciation; f. 82v, Visitation; f. 83, Annunciation to the shepherds; f. 83v, Adoration of the shepherds; f. 84, Circumcision; f. 84v, Adoration of the Magi; f. 85, Presentation in the temple; f. 85v, Simeon holding the baby Jesus; f. 86, rosary with the Five Wounds, positioned differently; f. 87, Flight into Egypt, with idols falling off columns; f. 87v, Jesus disputing with the Elders in the temple; f. 88, Mary weaving with the child Jesus helping; f. 88v, Baptism of Christ in the river Jordan; f. 89, Temptation of Christ in the desert; f. 89v, Marriage at Cana; f. 90, Jesus liberating a man from a demon and making a cripple walk, while another man walks away, carrying his bed; f. 90v, Raising of Lazarus; f. 91, Mary Magdalene anointing Christ’s feet; f. 91v, Last Supper; f. 92, rosary with the Five Wounds, positioned differently; f. 93, Agony in the Garden; f. 93v, Betrayal of Christ; f. 94, Christ; f. 94, Christ before Annas; f. 94v, Slapping of Christ; f. 95, Christ before Pilate; f. 95v, Christ before Herod (this miniature traced through from the recto of the leaf); f. 96, Scourging at the pillar; f. 96v, Mocking of Christ; f. 97, Ecce Homo; f. 97v, Road to Calvary, with spike blocks hanging from Christ’s waist; f. 98, rosary with the Five Wounds, positioned differently; f. 99, Nailing to the Cross; f. 99v, Christ on the Cross, asking his Father to forgive his tormentors; f. 100, Christ on the Cross between the two thieves; f. 100v, Mary and John the Evangelist beside the Cross (text with prayer to Mary); f. 101, Mary and John the Evangelist beside the Cross (text with prayer referring to John); f. 101v, Christ on the Cross in despair; f. 102, Christ being offered the bitter sponge by a soldier (Longinus!); f. 102v, Christ being offered the bitter sponge by Stephaton (this and the preceding miniature by a different artist); f. 103, Crucifixion with soldiers throwing dice for the unseamed robe; f. 103v, Wounding of Christ’s side; f. 104, rosary with the Five Wounds, positioned differently; f. 105, Deposition from the Cross; f. 105v, Entombment; f. 106, Descent into Hell; f. 106v, Resurrection; f. 107, Christ appearing to the Apostles; f. 107v, Ascension; f. 108, Pentecost; f. 108v, Assumption of the Virgin; f. 109, Last Judgment; f. 109v, Gnadenstuhl (this and the preceding miniature by a different artist); f. 110, rosary with the Five Wounds, positioned differently; f. 111, Jerome standing with the lion (suffrage). In this section, plain 2- and 1-line red or blue initials; some initials within the the text slashed in red; red rubrics. In quire 14, miniatures by a third artist who has painted over the lines ruled for the text; borders of strewn flowers on a pale yellow wash; the miniatures are: f. 112, owner portrait of a woman kneeling in prayer with her guardian angel beside her; f. 113, Michael; f. 113v, John the Baptist; f. 114, John the Evangelist with the snaky chalice; f. 114v, Peter and Paul; f. 115v, Cornelius holding horn and staff; f. 116, Martin; f. 116v, Anne seated beside Mary, who holds the baby Jesus out to her; f. 117, Catherine of Alexandria; f. 118, Barbara holding her tower; f. 118v, Agnes; f. 119, All Saints. In this section, plain 2-line alternating red and blue initials; some initials within the text slashed in red; rubrics throughout. On f. 28, upside down, an incomplete but finely done sketch of the Annunciation. Bound by Mercier for Robert Hoe (his monogram on front doublure) in brown mosaic morocco, elaborately tooled and inlaid with an overall pattern of flowers within quatrefoils in the style of Le Monnier; white parchment doublures, gilt tooled with cherub heads and stars; gauffered and gilt edges. Written at the end of the fifteenth century in the northwestern Netherlands, possibly for use in the diocese of Utrecht, as suggested by the saints in the calendar and litany; the owner portrait on f. 112 is of a woman. Birth and death notices of the Van Nuissenborch family of Dordrecht, from 1598 to 1609, on the front and back flyleaves; on f. ii recto-verso, 18 coats of arms, identified, and with tinctures labelled, of which the first is that of Nuyssenburg of Dordrecht (Rietstap, vol. 4, pl. 299). Belonged to Robert Hoe: reproduced in One hundred and seventy-six historic and artistic Book-bindings…from the Library of Robert Hoe (New York 1895) vol. 2, pl. 166; Cat. (1909) pp. 68-70; his sale, Anderson, New York, 1911, pt. I, n. 2150 to G. D. Smith. Smith Cat. 1 (1911) s. n. (described on the back cover) to Henry E. Huntington in April 1912. Bibliography: De Ricci, 97.
Notes
1 We thank Prof. James Marrow for this information.

Abbreviations
Hoe: Cat. (1909)
[C. Shipman], A Catalogue of Manuscripts Forming a Portion of the Library of Robert Hoe (New York 1909)
De Ricci
S. De Ricci, with the assistance of W. H. Wilson, Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada (New York 1935-37; index 1940)
Hain
L. F. T. Hain, Repertorium bibliographicum (Stuttgart etc. 1826-38)
Rietstap
J. B. Rietstap, Armorial général (2nd ed. 1884-87; plates 1903-26 and Supplements 1926-51 by V. Rolland and H. Rolland)
van Wijk
N. van Wijk, ed., Het Getijdenboek van Geert Grote. Maatschappij der nederlandsche letterkunde 3 (Leiden 1940)

C. W. Dutschke with the assistance of R. H. Rouse et al., Guide to Medieval and Renaissance Manuscripts in the Huntington Library (San Marino, 1989). Copyright 1989.
Henry E. Huntington Library and Art Gallery, San Marino, California.
Electronic version encoded by Sharon K, Goetz, 2003.
All rights to the cataloguing and images in Digital Scriptorium reside with the contributing institutions.